Sbm 2 - szkolenie sprzeda? z wdro?eniem http://sbm2.16mb.com/story.php?title=szkolenie-sprzeda-z-wdroeniem Extended Learning to platforma szkoleniowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, social learningu albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie praktyczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?. Wed, 11 Jul 2018 10:48:35 UTC en